Formål

Foreningens formål er at skabe sammenhold i området og dette opnås ved at lave sociale aktiviteter samt ved at støtte købmanden økonomisk, da det ikke kan lade sig gøre at drive en købmandsbutik i Bratten uden hjælp.

For at skabe vækst i området, spreder Glade Venner glæden ved at have et samlingspunkt i Bratten hvor alle er velkomne.

Glade Venner står også for at finde frivillige til at hjælpe i området, samt erhvervssponsorer og medlemmer til fordelsklubben.

Historie

Glade Venner af Bratten blev stiftet i 2011, af en gruppe grundejere i området.

Før Glade Venner opstod, var købmanden lukket i halvandet år. Et par husejere bestemte sig derfor for, at hjælpe købmanden på benene igen, for at have et samlingspunkt i Bratten, hvor de afholder arrangementer, lige fra løbeture og grill aftener til Sankt Hans og koncerter med de lokale.

Mange af familierne i Bratten har holdt til i flere generationer, hvilket gør sammenholdet helt unikt.

Medlemskab
Medlemskab (skal kun benyttes af nye medlemmer)

Det koster 360kr. om året at være medlem af de Glade Venner af Bratten.

 

Kontingentet går  blandt andet til at støtte købmanden, samt drift og udvikling af områdets legeplads, boldbane, petanquebane, netcafé og lignende faciliteter.

 

Du kan blive medlem hvis du er grundejer i Bratten, eller interesseret i at støtte et aktivt sommerhusområde i Bratten.

 

Engagerede og kreative medlemmer gør det muligt, at vi hvert år kan præsentere et stort sommer program for hele familien. På siden med arrangementsoversigten, er det muligt at se detaljerne om sæsonens arrangementer.

 

Indmelding foregår igennem kontaktformularen nedenunder, hvor du kan stille eventuelle spørgsmål. Betaling via mobilepay: 466 463.

 

 

  Sponsorer
  Glade Venners sponsorer

  Vores sponsorer i Glade Venner er med til at støtte foreningen, både med praktiske opgaver, arrangementer og købmanden. Det er vigtigt at lokalområdet har et godt sammenhold, og derfor tilbyder vi sponsorerne i Bratten, et skilt på købmandsbutikkens facade, med firmanavn og logo.

   

  Som noget nyt tilbyder vi også sponsorer at få lavet et opslag på vores underside for lokalområdets attraktioner, for at promovere deres produkt.

   

  Se alle vores sponsorer, eller læs mere om hvordan du bliver sponsor, på vores sponsorside.

  Frivillige
  Frivillige i Glade Venner
  Uden frivillige vil det ikke være muligt at holde kiosken åben eller opretholde sociale aktiviteter i området. Der er mange frivillige i foreningen og alle er velkommen.

   

  Hvis du har mulighed for at give en hånd med til det praktiske i forbindelse med købmanden og legepladen kontakt venligst Lars Frost.
  Har du en god ide, eller har du lyst til at hjælpe ved et arrangement, så kontakt venligst aktivitetskoordinator:

   

  Helle Grandt Aaen
  Tlf.:  42743393
  Bestyrelse
  Bestyrelse

  Formand: Lars Frost

  Tlf.: 2681 9937

  Mail.: hej@gladevenner.dk

   

  Kasserer: Peter Nygaard Christensen

  Tlf.: 2025 0222

  Mail.: hej@gladevenner.dk

   

  Menigt medlem: Jens Jørgen Calundan

  Tlf.: 4073 3920

   

  Menigt medlem: Henrik Vintervad Søborg

  Tlf.: 2022 0527

   

  Menigt medlem: Emil Uggerhøj

  Tlf.: 2264 7560

   

  Menigt medlem: Pia Havsager

  Tlf.: 2090 1498

   

  Suppleant: Ole Jensen

   

  Vedtægter
  Vedtægter for Glade Venner af Bratten anno 2011

  Advokatfirmaet Espersen

  Tordenskjoldsgade 6

  9900 Frederikshavn

   

  § 1. Navn og hjemsted

  • 1.1. Foreningens navn er “Glade Venner af Bratten anno 2011”.
  • 1.2. Foreningens hjemsted er i Frederikshavn Kommune.

   

  § 2. Formål

  • 2.1. Foreningens formål er at skabe et aktivt sommerhus-område i Bratten og gennem kontingentbetaling at yde støtte til drift af områdets kiosk, legeplads, boldbane, petanquebane, netcafé samt lignende aktiviteter.

   

  § 3. Medlemmer

  • 3.1. Som medlem kan optages enhver hus- og grundejer i Bratten sommerhusområde samt enhver anden der ønsker et aktivt sommerhusområde i Bratten.

   

  § 4. Kontingent

  • 4.1. Foreningskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét regnskabsår af gangen og forfalder til betaling efter påkrav fra foreningens kasserer.
  • 4.2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
  • 4.3. Regnskabet revideres af to revisorer valgt af og på generalforsamlingen for en periode på to år, og således at skiftevis en af dem er på valg hvert år.

   

  § 5. Hæftelse

  • 5.1. Foreningens medlemmer hæfter alene med deres indskud (medlemskontingent) for forpligtelser vedrørende foreningen.

   

  § 6. Generalforsamling

  • 6.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen-
  • 6.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
   • 1. Valg af dirigent.
   • 2. Bestyrelsens beretning.
   • 3. Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.
   • 4. Fastansættelse af medlemskontingent.
   • 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
   • 6. Valg af revisor.
   • 7. Eventuelt.

   

  § 7. Ekstraordinær generalforsamling

  • 7.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling forlanger det eller et flertal af bestyrelsens medlemmer forlanger det eller når mindst 10% af foreningens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af den dagsorden der ønskes behandlet.

   

  § 8. Indkaldelse til generalforsamling

  • 8.1. En generalforsamling indkaldes pr. e-mail til medlemmer med mindst 14 dages varsel.

   

  § 9. Flertal

  • 9.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, jfr. dog stk. 2.
  • 9.2. Et medlemskab giver én stemme. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til en myndig person. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten.
  • 9.3. Afstemninger på en generalforsamling skal være skriftlige, medmindre andet bestemmes af generalforsamlingen.
  • 9.4. Forslag om vedtægtsændringer kan alene vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af stemmerne. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 stemmer for forslaget, kan der senest tre uger efter indkaldes til ny generalforsamling og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af stemmerne, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

   

  § 10. Foreningens ledelse

  • 10.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage ledelsen af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

   

  § 11. Bestyrelsesmedlemmer

  • 11.1. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-4 øvrige bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.
  • 11.2. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år af gangen.
  • 11.3. Generalforsamlingen vælger desuden for et år af gangen en bestyrelsessuppleant.
  • 11.4. Genvalg kan finde sted.

   

  § 12. Bestyrelsens konstituering

  • 12.1. Bestyrelsen kan konstituere sig selv med en næstformand, en kasserer og en sekretær.
  • 12.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han anser det for nødvendigt eller hvis to andre bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
  • 12.3. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, som skal indeholde referat af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og for generalforsamlingers vedkommende endvidere af dirigenten.
  • 12.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

   

  § 13. Opløsning

  • 13.1. Forslag om foreningens opløsning behandles på en ordinær generalforsamling.
  • 13.2. Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af stemmerne. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 stemmer for forslaget, kan der senest tre uger efter indkaldes til en ny generalforsamling og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af stemmerne, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.